Tag Archive for 'ข้อมูลสถิติ'

วารสารนำเสนอข้อมูลสถิติและเนื้อหาความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงอสังหาริมทรัพย์ คือ หนังสือพิมพ์ ซึ่งหากพิจารณาการประกอบกิจการในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการสื่อสารการตลาดระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ภาคอสังหาริมทรัพย์หลายบริษัทมักจะจัดทำนิตยสารหรือวารสารนอกเหนือจากแผ่นพับ แผ่นโฆษณา เพื่อเสนอข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายกันอย่างแพร่หลาย และหากพิจารณาจากความหมายของกฎหมายจะเห็นได้ว่าทั้งนิตยสารและวารสารล้วนจัดเป็นหนังสือพิมพ์ตามกฎหมายทั้งสิ้น ซึ่งการจัดทำหนังสือพิมพ์นั้นจะมีผู้ที่มีบทบาทสำคัญอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มของ เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ ผู้พิมพ์ หรือผู้โฆษณา กลุ่มหนึ่ง และกลุ่มของผู้รับผิดชอบในการจัดทำและควบคุมเนื้อหา ข้อความ หรือภาพ ที่ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์อีกกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจหลักที่เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศ มีการนำวิทยาการและเทคโนโลยี ตลอดจนนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ปรับปรุงงานด้านต่างๆให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นตลอดเวลา เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและสรรสร้างคุณภาพชีวิตยุคใหม่ให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำวารสารเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพในสายงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง สถาปนิก วิศวกร นักบริหารงานก่อสร้าง นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงการก่อสร้าง ตลอดจนอาจารย์ นิสิต นักศึกษาและบุคคลผู้สนใจทั่วไป นำเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ข้อมูลต่างๆในวงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมถึงงานก่อสร้างในแขนงต่างๆ อย่างครบวงจร ด้วยการนำเสนอข้อมูลสถิติและเนื้อหาความรู้ที่หลากหลาย ที่เป็นการสะท้อนภาวะตลาดที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาอย่างทันสถานการณ์ รวมทั้งที่เป็นการส่งสัญญาณเตือนตลาด การวิเคราะห์แนวโน้มตลาดหรือการเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง วารสารมีลักษณะพิเศษที่ทำให้ได้รับการยอมรับและเชื่อถืออย่างกว้างขวางจากผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยและผู้อ่านที่อยู่ในวงการที่อยู่อาศัยของไทย เป็นนิตยสารด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้รับการตอบรับด้วยดีเสมอมาจากท่านผู้มีอุปการะคุณ และท่านผู้อ่านหลากหลายแขนง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเพื่อการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย ของตกแต่งบ้าน รวมไปถึงความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และเรื่องทั่วๆไป […]